Gå med vår

Facebook

grupp!

Om Fiat Classic Club

Fiat Classic Club är en klubb för dig som gillar klassiska eller blivande klassiska Fiat-bilar, samt bilar konstruerade utifrån en Fiat.


Vi är idag ca  900 medlemmar. Vi åker allt från 20-talets 501 till sportvagnar typ 124 Spider, Dino, X1/9, Barchetta och Coupé. Plus alla folkbilarna förstås: 500, 600, 1100 men även 127, 128, Uno, nya 500 m fl.


Vi har också medlemmar som av olika skäl inte har någon bil, men som ändå har ett brinnande intresse för Fiat-bilar.


Som medlem får du också vår mycket uppskattade tidning, Fiatelisten fyra gånger per år. Tidningen har fått högt betyg av Fiat Heritage.
Vi erbjuder Fiat-artiklar i vår klubbshop.


Är du inte redan medlem, så bli det. Det är för din skull vi finns…Fiat classic club

Samarbetspartners
§ 1 Klubben är en ideel kulturhistorisk förening med namnet Fiat Classic Club


§ 2 Klubbens syfte är att främja intresset för historiska Fiat-fordon och Fiat-
entusiastbilar. Som Fiat räknas bilar som sålts som Fiat och bilar som konstruerats
utifrån en Fiat-bil (licenstillverkningar) samt bilar som baseras på en Fiat
konstruktion (specialbilar)


§ 3 Klubben skall:
* Stimulera intresset för och öka kunskapen om Fiat-bilar
* Arrangera träffar och rallyn (i egen regi eller genom enskilda medlemmar)
* Utge medlemstidningen "Fiatelisten"
* Utge matrikel över medlemmar och deras innehav av klassiska Fiat-fordon
* Informera via egen site på Internet
* Stimulera medlemmarna att renovera och nyttja sina fordon, samt
* Verka för att renovering av fordonen sker på ett historiskt korrekt sätt


§ 4 Löpande verksamhet leds av styrelsen som väljes av årsmötet. Styrelsen skall
bestå av 5-7 ledamöter samt två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på
två år. Halva styrelsen väljs vartannat år. Vid behov utförs fyllnadsval. En ledamot
väljs till ordförande och en ledamot till kassör. Styrelsen utser inom sig
sekreterare och företrädare för andra viktigare verksamheter. Årsmötet utser
firmatecknare. Styrelsen utser kontaktpersoner och övriga funktionärer.


§ 5 Beslut fattas med majoritetsbeslut. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra
ledamöter deltager i mötet. Ordföranden har utslagsröst


§ 6 Verksamhetsåret löper från den 1 juli till och med den 30 juni. Den nyvalda
styrelsen har beslutanderätt och är ansvarig för perioden från styrelsevalet på
årsmötet till styrelsevalet på påföljande årsmöte


§ 7 Årsmötet hålles före september månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara
medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Kallelse skall innehålla
förslag till föredragningslista och eventuella förslag till stadgeändringar, som
skall vara styrelsens sekreterare tillhanda senast tolv veckor innan årsmötet.


§ 8 Årsmötet skall utse en valberedning som utarbetar förslag till styrelseledamöter
jämte suppleanter och två revisorer jämte en revisorsuppleant. Valberedningens
förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.


§ 9 På årsmötet har varje närvarande medlem en röst


§ 10 Medlemskap kan erhållas även av person som visar intresse för automobil-
historiskt intressanta Fiat-bilar. Medlemskap erhålles genom erläggande av
fastställda avgifter. Medlemsformer och avgifter beslutas av årsmötet.


§ 11 Utträde ur klubben sker om medlem anmäler sin önskan eller genom att
medlemsavgift ej erlägges. Medlem kan uteslutas ur klubben om denna
medvetet skadat klubbens verksamhet. Uteslutning och återinträde behandlas
av styrelsen.


§ 12 Besked om upplösning av klubben måste fattas av två på varandra följande
ordinarie årsmöten.


§ 13 Förändring av dessa stadgar kan ske genom enkelt majoritetsbeslut på två på
varandra följande ordinarie årsmöten.

.

   Stadgar Fiat Classic Club.