Fiat Classic Club - Svenska Fiatklubben


Stadgar - Fiat Classic Club


§ 1. Klubben är en ideel kulturhistorisk förening med namnet Fiat Classic Club


§ 2. Klubbens syfte är att främja intresset för historiska Fiat-fordon och Fiat-entusiastbilar. Som Fiat räknas bilar som sålts

som Fiat och bilar som konstruerats utifrån en Fiat-bil (licenstillverkningar) samt bilar som baseras på en Fiat-konstruktion (specialbilar).


§ 3. Klubben skall:
* Stimulera intresset för och öka kunskapen om Fiat-bilar.
* Arrangera träffar och rallyn (i egen regi eller genom enskilda medlemmar).
* Utge medlemstidningen "Fiatelisten".
* Utge matrikel över medlemmar och deras innehav av klassiska Fiat-fordon.
* Informera via egen hemsida - www.fiatclassicclub.se.
* Stimulera medlemmarna att renovera och nyttja sina fordon.
* Verka för att renovering av fordonen sker på ett historiskt korrekt sätt.


§ 4. Löpande verksamhet leds av styrelsen som väljes av årsmötet. Styrelsen skall bestå av 5-7 st ledamöter samt två suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs på två år. Halva styrelsen väljs vartannat år. Vid behov utförs fyllnadsval.

En ledamot väljs till ordförande och en ledamot till kassör. Styrelsen utser inom sig sekreterare och företrädare

för andra viktigare verksamheter. Årsmötet utser firmatecknare. Styrelsen utser kontaktpersoner och övriga funktionärer.


§ 5. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra
ledamöter deltager i mötet. Ordföranden har utslagsröst.


§ 6. Verksamhetsåret löper från den 1 juli till och med den 30 juni. Den nyvalda
styrelsen har beslutanderätt och är ansvarig för perioden från styrelsevalet på
årsmötet till styrelsevalet på påföljande årsmöte.


§ 7. Årsmötet hålles före september månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara
medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Kallelse skall innehålla
förslag till föredragningslista och eventuella förslag till stadgeändringar, som
skall vara styrelsens sekreterare tillhanda senast tolv veckor innan årsmötet.


§ 8. Årsmötet skall utse en valberedning som utarbetar förslag till styrelseledamöter
jämte suppleanter och två revisorer jämte en revisorsuppleant. Valberedningens
förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.


§ 9. På årsmötet har varje närvarande medlem en röst.


§ 10. Medlemskap kan erhållas även av person som visar intresse för automobil-
historiskt intressanta Fiat-bilar. Medlemskap erhålles genom erläggande av
fastställda avgifter. Medlemsformer och avgifter beslutas av årsmötet.


§ 11. Utträde ur klubben sker om medlem anmäler sin önskan eller genom att
medlemsavgift ej erlägges. Medlem kan uteslutas ur klubben om denna
medvetet skadat klubbens verksamhet. Uteslutning och återinträde behandlas
av styrelsen.


§ 12. Besked om upplösning av klubben måste fattas av två på varandra följande
ordinarie årsmöten.


§ 13. Förändring av dessa stadgar kan ske genom enkelt majoritetsbeslut på två på
varandra följande ordinarie årsmöten.

Fiat Classic Club - Svenska Fiatklubben
unsplash